تعاریف و مفاهیم گیج فشار

از آنجا که در تمامی مراحل این دستور العمل از اصطلاحات و حروف اختصاری استفاده شده است، ضرورت دارد با تعاریف و مفاهیم این حروف و اصطلاحات آشنا شویم.

۱- دامنه سنجش دستگاه (Min./Max. Range): منظور از دامنه سنجش دستگاه، حداقل و حداکثر توانمندی سنجش سویچ می‌باشد. سازندگان سویچ‌های فشار معمولاٌ تولیدات خود را در سه دسته Low Range ، Medium Rang  و High Range  عرضه می‌نمایند.
۲- سیگنال ورودی(Input Signal): میزان و نوع متغیری که به دستگاه سویچ اعمال شده تا محدوده اندازه گیری مورد تست و ازمایش قرار گیرد بعنوان سیگنال ورودی معرفی می‌گردد.
۳- سیگنال خروجی(Output Signal): میزان و نوع فرایند خروجی دستگاه که منطبق با دامنه عملکرد (Calibration Range) می‌باشد بعنوان سیگنال خروجی معرفی می‌گردد.
۴- دستگاه مولد سیگنال ورودی(Source): ابزاری متناسب با دامنه عملکرد سویچ  برای شبیه‌سازی سیگنال  ورودی.
۵- دستگاه قرائت سیگنال ورودی(Reference): ابزاری مناسب برای نمایش مقادیر سیگنال ورودی.
۶- دستگاه قرائت سیگنال خروجی(Reference): ابزاری مناسب برای نمایش مقادیر سیگنال خروجی که عمدتا مولتی متر می‌باشد.
۷- نقطه دلخواه (High / Low Set Point): میزان فشاری که در آن سویچ فعال میگردد.
۸- دامنه برگشتی(Dead band Set To Rest): حد فاصله فعال شدن سویچ تا برگشت به حالت اولیه آن.

تدارک مقدمات لازم جهت تست و کالیبراسیون

تهیه و تدارک مدارک لازم، ابزارآلات و همچنین تجهیزات شبیه ساز و مرجع از جمله ضرورتهای عملیات تست و کالیبراسیون میباشد . لذا توجه به نکات مشروحه ذیل قبل از هرگونه اقداماتی بسیار با اهمیت می‌‎باشد.

۱– کاتالوگ دستگاه را بدقت مطالعه نمائید و در خصوص چگونگی تنظیم مکانیکی نقطقه دلخواه (Set Point) اطلاعات لازم را استخراج کنید.
۲– مدارک مربوط به مشخصات فنی و عمومی دستگاه (Data Sheet) را مطالعه کرده و مجموعه اطلاعات مورد نیاز شامل موارد ذیل را استخراج نمائید.

الف – دامنه سنجش (Min./Max. bench set range) . بمنظور انتخاب مناسب دستگاه مولد سیگنال ورودی. (Source)
منظور از دامنه سنجش محدوده توانائی اندازه گیری دستگاه میباشد .بایستی توجه داشت که آگاهی از دامنه سنجش دستگاه به جهت انتخاب صحیح دستگاه تست پمپ مولد فشاربسیار اهمیت دارد واین اطلاعات سبب شده درمراحل تست هیچگاه فشاری بالاتر از حداکثر دامنه سنجش به دستگاه وارد نکنیم زیرا در غیر این صورت باعث خسارات جبران ناپذیر به سویچ خواهیم شد .
ب – دامنه عملکرد (Calibration Range). بمنظور انتخاب مناسب دستگاه مولد سیگنال ورودی. (Source) و دستگاه قرائت سیگنال ورودی.
ج – نوع سیگنال خروجی (Output Signal). بمنظور انتخاب مناسب دستگاه قرائت سیگنال خروجی. (Reference)

۳- دستگاه مولد فشار (Source) را متناسب با دامنه عملکرد (Calibration Range) انتخاب نمائید.
۴- دستگاه نشاندهنده فشار (Reference) مناسب ، بگونه ای که محدوده (Calibration Range) را پوشش دهد، انتخاب نمائید.
۵-  دستگاه نشان دهنده سیگنال خروجی (Reference) را متناسب با مدارک، جهت قرائتOutput Signal انتخاب نمائید.
۶- مشخص نمون نقظه دلخواه دستگاه سویچ (Calibration Range Set point)

دستورالعمل‌های تست و کالیبراسیون

دستورالعمل شماره یک: تست سویچ فشار (High Alarm)

بمنظور سهولت در انتقال مفاهیم یک مثال فرضی را دنبال خواهیم کرد.
کلیه تجهیزات لازم جهت تست را طبق شکل  آرایش داده و مرتبط می‌نمائیم:
مرحله اول: بتوسط دستگاه مولد فشار، سویچ را درحالت فشار نرمال ( N=14 bar ) قرار داده ومقدار سیگنال خروجی را قرائت خواهیم کرد . در این حالت خروجی دستگاه را با اطلاعات ثبت شده در جدول مثال مقایسه میکنیم .

Normal Pressure :       N/C = 1              N/O =  ۰

در صورتیکه خروجی سیگنال سویچ با جدول بالا مغایرت داشته باشد با مطالعه دقیق کاتالوگ دستگاه و کسب اطلاعات لازم در زمینه چگونگی تنظیم آن ، نسبت به تصحیح خروجی اقدام کنید . این مرحله تا حصول اطمینان نهائی از عملکرد دستگاه ادامه دهید .
مرحله دوم : فشار وارد به دستگاه را به آرامی افزایش داده  تا از نقطه دلخواه  (  Set point = 16 bar ) گذر کند . درست در لحظه گذر از نقطه دلخواه خروجی دستگاه را مشاهده نمائید . حالات خروجی دستگاه میبایست منطبق با حالت ذیل باشد .

Alarm pressure :         N/C = 0              N/O =  ۱

در صورتیکه خروجی دستگاه با جدول بالا مغایرت داشته باشد با مطالعه دقیق کاتالوگ نسبت به تصحیح خروجی اقدام کنید .این مرحله تا حصول اطمینان نهائی از عملکرد دستگاه ادامه دهید .
مرحله اول و دوم را مجدداٌ تکرار کرده تا نتایج مطلوب مطابق با جدول بدست آید.

دستورالعمل شماره دو:  تست سویچ فشار ( Low Alarm )

بمنظور سهولت در انتقال مفاهیم یک مثال فرضی را دنبال خواهیم کرد.
تجهیزات تست را همانند حالت قبلی به سویچ فشار متصل کرده و مراجل تست را بشرح ذیل انجام می‌دهیم.
مرحله اول: بتوسط دستگاه مولد فشار، سویچ را درحالت فشار نرمال (N=20 bar) قرار داده ومقدار سیگنال خروجی را قرائت خواهیم کرد . در این حالت خروجی دستگاه را با اطلاعات ثبت شده در جدول مثال مقایسه می‌کنیم.

Normal Pressure :       N/C = 1              N/O =  ۰

در صورتیکه خروجی دستگاه با جدول بالا مغایرت داشته باشد با مطالعه دقیق کاتالوگ دستگاه و کسب اطلاعات لازم در زمینه چگونگی تنظیم آن ، نسبت به تصحیح خروجی اقدام کنید . این مرحله تا حصول اطمینان نهائی از عملکرد دستگاه ادامه دهید.

مرحله دوم: فشار وارد به دستگاه را به آرامی کاهش داده تا از نقطه دلخواه (Set point = 16 bar) گذر کند. درست در لحظه گذر از نقطه دلخواه خروجی دستگاه را مشاهده نمائید . حالات خروجی دستگاه میبایست منطبق با حالت ذیل باشد.

Alarm pressure :         N/C = 0              N/O =  ۱

در صورتیکه خروجی دستگاه با جدول بالا مغایرت داشته باشد با مطالعه دقیق کاتالوگ نسبت به تصحیح خروجی اقدام کنید .این مرحله تا حصول اطمینان نهائی از عملکرد دستگاه ادامه دهید .
مرحله اول و دوم را مجدداٌ تکرار کرده تا نتایج مطلوب مطابق با جدول بدست آید.